Trần Xuân An - Hoà giải dân tộc vẫn tự hào dân tộc


HOÀ GIẢI DÂN TỘC VẪN TỰ HÀO DÂN TỘC

Thật lòng tôi chỉ muốn khẳng định, về mặt văn hoá – tâm linh, Việt Nam chúng ta có tín ngưỡng đáng tự hào. Đối với chiến tranh 1945-1954-1975, tôi đã làm rõ cái đáng tự hào của cả hai bên đỏ – vàng, cả hai Miền, tức là của cả dân tộc, thì về tôn giáo, tín ngưỡng cũng vậy. Tôi đã viết thành thơ:

KHÁT VỌNG THUẦN VIỆT
Trần Xuân An

cả hai Miền chống hai Khối ngoại xâm
bão ngoại lai, dân giữ gìn quốc túy
độc lập thật, lòng rộng mở mười phương
thuần Việt là cốt tủy, hồn yêu thương

mỗi ngày dâng hương Quốc tổ, Gia tiên
Trời Bụt sáng rằm, vòm sao mùng một
tâm thuần Việt vẫn nhân loại chan hoà
ngoại lai, ngoại xâm, thêm rõ chính ta.

T.X.A.
09 & 10-7-2017 HB17

Xem lại bài trước: 

Trần Xuân An - CHÚ GIẢI & NGHI THỨC: TÍN NGƯỠNG TỔ TIÊN, TRỜI BỤT


ą
Trần Xuân An,
20:50, 9 thg 7, 2017
Comments