Trần Xuân An - HỌC SỬ, RÚT KINH NGHIỆM VỀ Ý THỨC HI SINH NGU MUỘI, NÔ LỆHỌC SỬ, RÚT KINH NGHIỆM VỀ Ý THỨC HI SINH NGU MUỘI, NÔ LỆ
Trần Xuân An

Trước khi bị bắn theo bản án của chế độ cũ, Nguyễn Văn Trỗi hô to ba lần “Hồ Chí Minh muôn năm” rồi sau đó mươi giây, khi gục xuống mới sực nhớ đến Tổ quốc, hô thêm quốc hiệu Việt Nam (1).

Vì thế, có lẽ hậu thế sẽ nghĩ rằng Nguyễn Văn Trỗi hi sinh chủ yếu cho cá nhân Hồ Chí Minh. Thật mỉa mai!

Hồ Chí Minh khi viết di chúc, cũng xác định rõ khi chết, sẽ đi gặp cụ Mác, cụ Lê-nin, các vị cách mạng đàn anh (2), chứ không phải cha mẹ, ông bà, tổ tiên, hay chỉ gặp tiền nhân trong lịch sử dân tộc.

Như vậy, Hồ Chí Minh cũng phấn đấu, hi sinh vì lãnh tụ chính trị cường quốc nước ngoài mà thôi.

Ai nhớ ơn Nguyễn Văn Trỗi? Hồ Chí Minh.
Ai cảm ơn Hồ Chí Minh? Mác, Lê, Stalin…

Học lịch sử, chúng ta rút kinh nghiệm: Chỉ hi sinh cho Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam; không ngu muội hi sinh cho bất kì cá nhân lãnh tụ chính trị nào. Đặc biệt, hi sinh cho lãnh tụ chính trị cường quốc nước ngoài là phản quốc (chỉ ngoại trừ trường hợp Hồ Chí Minh có công đánh thắng thực dân Pháp).

T.X.A.
11-7-2016
.
(1) Tố Hữu, bài “Hãy nhớ lấy lời tôi”:
Trích: “… Anh thét lên: Hãy nhớ lấy lời tôi:
Đả đảo đế quốc Mỹ!
Đả đảo Nguyễn Khánh!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Phút giây thiêng, Anh gọi Bác ba lần!
Súng đã nổ, mười viên đạn Mỹ
Anh gục xuống. Không. Anh thẳng dậy
Anh hãy còn hô: Việt Nam muôn năm!
Máu tim Anh nhuộm đỏ đất Anh nằm…”.

(2) Bốn bản Di chúc Hồ Chí Minh, “Hồ Chí Minh toàn tập”, tập 12, Nxb. CTQG., 2000.
.
.
Facebook:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1727927990814478…
.— Nguồn ảnh: Google search —Xin xem thêm những tài liệu cho rằng Nguyễn Văn Trỗi có hô khẩu hiệu "Hồ Chí Minh muôn năm", "Việt Nam muôn năm" nhưng không giống như Tố Hữu diễn tả trong thơ của ông.

Comments