O.(15). Trần Xuân An - Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) -- Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng

 
biên soạn, khảo cứu & khảo luận sử học 
 

MỤC LỤC

 

I. PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU. 6

           

            ◘ Thưa ngỏ

            1. Ảnh chân dung Nguyễn Văn Tường.

            2. Lời Nhà Xuất bản.

            3. Lời thưa đầu sách – Trần Xuân An (người biên soạn / nhà văn / nghiên cứu).            

            4. Thông tin về các hội nghị, hội thảo khoa học.

            ◘ Nguyễn Văn Tường & chính trị.

            1. Nguyễn Văn Tường, qua châu bản triều Nguyễn – Nnc. (nhà nghiên cứu) Trần Viết Ngạc.

            2. Nguyễn Văn Tường trong biến cố tứ nguyệt tam vương – Nnc.Trần Viết Ngạc.

3. Tìm hiểu chủ trương của Nguyễn Văn Tường sau cuộc binh biến Ất dậu (1885) – Gs. Đoàn Quang Hưng.

            4. Nguyễn Văn Tường, trước và sau vụ biến kinh thành Huế 5. 7. 1885 – PGs. Ts. Võ Xuân Đàn.

            5. Nguyễn Văn Tường (1824-1886) với nhiệm vụ lịch sử sau cuộc kinh đô quật khởi (05 tháng 7. 1885)

                – Trần Xuân An (nhà văn / nghiên cứu).

            ◘ Nguyễn Văn Tường & thơ ca.

            1. Tấc lòng yêu nước son sắt của Nguyễn Văn Tường... –  Nnc. Trần Đại Vinh.

            2. Đọc thơ của Nguyễn Văn Tường – Nnc. Vũ Đức Sao Biển.

 

II. PHẦN THỨ HAI: SÁNG TÁC NGOÀI THI TẬP.

 

            1. Tự trào (câu đối), nguyên tác chữ Hán, phiên âm, dịch nghĩa, dịch theo thể loại.

            2. Điếu Bùi Viện (câu đối), (trình tự sắp xếp như trên).

            2. Giải triều... & hai câu thơ sửa chữa, bổ sung của bài “Giải triều...” (trình tự như trên).

            4. Thượng đồ trình, cảm tác đối liên (hai câu song thất) (nt.).

            5. Phụ lục: Thơ Phạm Phú Thứ, thơ Nguyễn Thượng Hiền viết về Nguyễn Văn Tường.

 

III. PHẦN THỨ BA: THI TẬP.

 

            1. Bài 1: Sơ đáo Lạng Sơn (bản phiên âm, dịch thơ, dịch nghĩa và chú thích, bản nhuận sắc).           

            2. Bài 2: Họa Lạng vũ Đặng “Vịnh cúc” nguyên vận (trình tự các bản như trên,

                trừ dăm bài VĐSB. dịch nghĩa như thơ tự do).

            3. Bài 3: Sư thứ Cao Bằng.

            4. Bài 4: Sư thứ Hà Dương.

            5. Bài 5: Chu hành túc Vị Xuyên.

            6. Bài 6: Họa Sơn phiên Vũ “Tống ngư hàm” nguyên vận.

            7. Bài 7: Họa Sơn Hưng Tuyên nguyên đốc Nguyễn công “Tặng hành” nguyên vận.

            8. Bài 8: Họa Sơn phiên Vũ “Tự đạo” nguyên vận.

            9. Bài 9: Tô nghịch phản qua phục vãng Lạng.  .      

            10. Bài 10: Kí Cúc Viên Trương công tử.

            11. Bài 11: Họa Yên Dũng huyện doãn Bùi nguyên vận.

            12. Bài 12: Họa Thanh quốc Thái Bình phủ Từ Diên Húc nguyên vận.

            13. Bài 13: Ức kinh ấu nữ.

            14. Bài 14: Đắc báo nguyên tôn sinh.

            15. Bài 15: Tặng Bắc phiên Phạm Quan Thành quy tỉnh thân bệnh.

            16. Bài 16: Tặng Từ thủ Trương Cúc Viên phó chức.

            17. Bài 17: Tặng Kim tân cựu Lê, Trần nhị huyện doãn.

            18. Bài 18: Dạ vũ trình thống đốc Hoàng đại nhân.

            19. 20. 21. Ba bài 19, 20, 21: Họa nhạc ông kí phỏng tam thủ nguyên vận.

                        19. Bài 19: Bài A.

                        20. Bài 20: Bài B.

                        21. Bài 21: Bài C.

            22. Bài 22: Cửu nguyệt ngộ húy cảm tác.

            23. Bài 23: Kí bang biện quân vụ Vũ.

            24. Bài 24: Họa tổng đốc Hoàng đại nhân “Vịnh quân trung thủy tiên” nguyên vận.

            25. Bài 25: Đông dạ hữu cảm.

            26. Bài 26: Đồ tiếp Thanh quan.

            27. Bài 27: Kí Sơn thứ tham tán Ông, tán lí Trần.

            28. Bài 28: Họa thượng biện Đặng “Lạp nguyệt khổ hàn” nguyên vận.

            29. Bài 29: Du Bồ San tự.

            30. Bài 30: Dữ thống đốc đăng kì đài hữu cả.

            31. Bài 31: Họa thống đốc Hoàng đại nhân “Phú Bình đạo trung” nguyên vận.

            32. Bài 32: Ngẫu thành trình thị sư Nguyễn.

            33. Bài 33: Dạ văn ca cổ trình thị sư Nguyễn.

            34. Bài 34: Kí phỏng nguyên cao niết Nguyễn.

            35. 36. Hai bài 35, 36: Quân trung thuật hoài.

                        35. Bài 35: Bài A.

                        36. Bài 36: Bài B (từ bài này cho đến hết tập, trừ bài 54,

                              chỉ có một hoặc thi thoảng có hai bản dịch thơ, đặt sau bản dịch nghĩa).

            37. Bài 37: Thất độ Xương Giang.

            38. Bài 38: Bệnh trung kí phỏng đồng chí.

            39. Bài 39: Văn sư thứ Hương Mang.

            40. 41. 42. 43. Bốn bài 40, 41, 42, 43: Họa Bình Lâm tú tài Đặng vịnh vật nhị thủ nguyên vận.

            40. 41. “Miếu trung ngọa mộc” nguyên vận.

                        40. Bài 40: Bài A (chữ cỡ nhỏ trong nguyên bản).

                        41. Bài 41: Bài B.

            42. 43. “Tùng thụ” nguyên vận.

                        42. Bài 42: Bài A (chữ cỡ nhỏ trong nguyên bản).

                        43. Bài 43: Bài B.

            44. Bài 44: Kí phỏng Đặng tú tài.

            45. Bài 45: Tặng Bắc phiên Phạm giá hồi bệnh.

            46. Bài 46: Thứ Sơn đốc Trần định chi nguyên đán thí bút.

            47. Bài 47: Họa chánh sứ Lê “Tự Đông Gia khởi hành tựu Thuận tấn hỏa thuyền” nguyên vận.

            48. Bài 48: Họa chánh sứ Lê “Đăng yết Thiên Y tháp tại Bình Thuận tỉnh, Cù Huân tấn” nguyên vận.

            49. Bài 49: Thuyền cận Cần Giờ nghịch phong bất tiến.

            50. Bài 50: Tặng dương quan, Gia Định tỉnh nhân, vãng Hương Cảng.

            51. Bài 51: Trú Gia Định quan Tây viên hữu cảm. 389

            52. Bài 52: Quá Kim Chương tự.

            53. Bài 53: Đề Bình Tây tướng quân Lê quận công mộ, mỗi cú hữu sổ mục tự.

            54. Bài 54: Tại Gia Định đắc báo tham biện Nguyễn chi tử thu tiệp.

55. Bài 55: Ất hợi nguyên chính.

            56. Bài 56: Cung họa ngự chế “Bính tí nguyên nhật” nhị thập vận.

            57. 58. Hai bài 57, 58: Cung họa ngự chế thi nguyên vận “Nhuận ngũ nguyệt hộ từ giá hạnh Thuận An tấn”

                        nhị thủ.

                        57. Bài 57: Bài A.

                        58. Bài 58: Bài B.

            59. Bài 59: Hạnh Thúy Vân sơn.

            60. Bài 60: Thúy Vân sơn.

            61. Bài 61: Tư Hiền tấn.

            62. Bài 62: Nguyên đán tảo, cứ Quảng Yên tuần phủ Hồ Trọng Liễn (Đỉnh) mã đệ triệp tự quan binh

                  đạp bình Phù Long phỉ sào, nhân chí kì sự.         

            63. Bài 63: Cung họa ngự chế “Đoan ngọ vãn phiếm chu hành hạnh Tư Hiền tấn”.

            64. Bài 64: Hà Trung đạo trung tác.

            65. Bài 65: Cung họa ngự chế “Thực ngạc ngư”.

            66. Bài 66: Hạ Trần Trọng Cung thất thập thọ.

 

IV. PHẦN THỨ TƯ: PHỤ LỤC.

 

            1. Nguyên bản chữ Hán (các sáng tác ngoài Thi tập, và trọn vẹn Thi tập gồm 66 bài nguyên tác, chép tay).

            2. Ảnh: PCĐT. Nguyễn Văn Tường những ngày cuối đời trên giường bệnh ở xứ đảo lưu đày

                (papeete, Tahiti), 1886 – Aønh: BAVH. 1923.

 

V. PHẦN THỨ NĂM: CUỐI SÁCH.

 

            1. Danh mục sách tham khảo (bảng A): Bảng kê tên sách báo tham khảo, đối chiếu viết tắt.

            2. Danh mục sách tham khảo (bảng B): Ngoài các cuốn, các bài ở bảng A.

            3. Một số chủ điểm sử học phác thảo ở các chú thích sơ lược.

4.

            5. Mục lục.

6. Vài nét về lí lịch và danh mục sách do tác giả sáng tác, nghiên cứu, biên soạn.

7. Đính chính & Về một số điểm trong bản chép Thi tập nguyên tác chữ Hán.

8. Đính chính bổ sung.

 
 
Links mới ở Google Sites

 

 http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-1

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-2

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-3

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-4

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-5

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-6

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-7

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-8

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-9

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-10

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-11

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-12

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-13

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-14

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-15

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-16

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-17

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-18

 

______________________________________

 
Nếu trở ngại ở các link trên, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây:

 http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tho-nguyen-van-tuong/tep-1 ...

 

 ____________________________________

 
 
& CÁC BIÊN KHẢO KHÁC
 
 
 
>>>>>> 
 
Danh mục tác phẩm Trần Xuân An
 
 
>>>>>>
 
  

hidden hit counter

Google Sites /  host

GOOGLE PAGE CREATOR, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 
 

Comments