V.(22). Trần Xuân An - Luận về thời chúng ta, một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến (tiểu luận, khảo luận, bài báo...)

 
 
 
Bản 23-12 HB9 (2009)
 
Cũng có thể đọc trên Google Documents (docs.google.com) bằng cách bấm vào chữ Xem link-hóa ở cuối trang này.
Tác giả giữ bản quyền từng chữ, từng ý tưởng của mình.
 
 
 
Luận về thời chúng ta,

một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến

(đã tổ chức lại thành sách -- đầu sách thứ 22)

 

Trần Xuân An

 

MỤC LỤC

 

I. Một số vấn đề:

 

1. Những vấn nạn văn - sử - triết... và những dấu hỏi bức thiết về giai đoạn giao thời - hậu chiến sau Ngày Thống nhất Đất nước

2. Từ “Đại Nam thực lục chính biên” IV, V & VI (1847-1885-1888), suy nghĩ về giai đoạn lịch sử thuộc thế kỉ XX (1930-1945-1975)

3. Đọc lại “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” (1947-1848) của K. Marx và F. Enghels

4. Một ý nghĩ nhỏ về một truyền thống lớn và một nhân vật lịch sử lớn

5. Huế - Tết Mậu thân – 1968, vết thương hay tấm huy chương, trên vai gánh hai bó lúa Hà Nội & Sài Gòn?

6. Vấn nạn còn lại: Thành phần thứ ba thuộc hàng ngũ giáo phẩm và giáo dân Thiên Chúa giáo La Mã trong bước đường tương lai của Việt Nam

7. Góp vào thời cuộc đôi điều: Đa nguyên, đa đảng lại trở thành một vấn đề thời sự nổi bật cần suy nghĩ

8. Nghĩ về bi kịch nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Ngọc Lan

 

II. Ý kiến ngắn & trao đổi:

 

1. Cảm ơn và xin được phép trả lời (về bài “Đa nguyên: Vấn đề thời sự nổi bật”)

2. Tự góp ý vào bài viết “Đa nguyên, vấn đề thời sự nổi bật” (kí tên Nguyễn – Sài Gòn)

3. Về các phương án thực tiễn của nền dân chủ lưỡng đảng đối lập - thống nhất (kí tên Trần Nguyễn Dụng)

4. Ý kiến nhỏ về tinh thần đối thoại dân chủ & những người bất đồng chính kiến ở nước ta

5. Thư trao đổi về một thời kì lịch sử (1930-1975) (với nhà nghiên cứu Nguyễn Mạnh Quang) (trích lược)

6. Wikipedia: Thái độ trung lập

7. Một ý nhỏ về Wikipedia

8. Trả lời thành viên Wikipedia: M.B.

9. Thay lời kết thúc vấn đề: Góp bàn về tính khách quan - trung lập

10. Vài ý kiến rời: Quyền bảo lưu ý kiến...

11. Quyền biểu tình

 

III. Một chút tự bạch: Giữa vòng tay Tam Kỳ & bè bạn (bút kí)

 

IV. Tư liệu:

 

Hiệp định Genève 20-7-1954 & Tuyên bố cuối của Hội nghị (bản tạm dịch của Trần Xuân An) – Xem thêm về các cưỡng ước Nhâm tuất (1862), Giáp tuất (1874), Quý mùi (1883), Giáp thân (1884) và Hiệp định Paris 1973 ...

 

Tiểu mục phụ: Đường dẫn (link) bài đã đăng trên mạng vi tính toàn cầu

 

 

Luận về thời chúng ta,

một số vấn đề trong chiến tranh và hậu chiến

 

Trần Xuân An

 

ĐƯỜNG DẪN (LINK) BÀI ĐÃ ĐĂNG
 

I. Một số vấn đề:

 

►1. Những vấn nạn văn - sử - triết... và những dấu hỏi bức thiết về giai đoạn giao thời - hậu chiến sau Ngày Thống nhất Đất nước

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b1.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_tnsu_dantoc1.htm

http://www.tranxuanantieuluan.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai1 

 

►2. Từ “Đại Nam thực lục chính biên” IV, V & VI (1847-1885-1888), suy nghĩ về giai đoạn lịch sử thuộc thế kỉ XX (1930-1945-1975)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b2.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/505_nvtuongVIII.htm

http://www.tranxuanantieuluan.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai2

 

►3. Đọc lại “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” (1947-1848) của K. Marx và F. Enghels

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b3.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsXIIIb.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai3

 

►4. Một ý nghĩ nhỏ về một truyền thống lớn và một nhân vật lịch sử lớn

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b4.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsXIIIa.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai4

 

►5. Huế - Tết Mậu thân – 1968, vết thương hay tấm huy chương, trên vai gánh hai bó lúa Hà Nội & Sài Gòn?

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b29.htm

http://www.giaodiem.us/us-2006/8-06/0609-txa-mauthan.htm

http://tranxuanan-writer-2.blogspot.com/2006/09/bi-ng-trn-tct.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai29

 

►6. Vấn nạn còn lại: Thành phần thứ ba thuộc hàng ngũ giáo phẩm và giáo dân Thiên Chúa giáo La Mã trong bước đường tương lai của Việt Nam

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b9.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_thirdforces.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai9

 

►7. Góp vào thời cuộc đôi điều: Đa nguyên, đa đảng lại trở thành một vấn đề thời sự nổi bật cần suy nghĩ

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b22.htm

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/03/060307_tranxuanan.shtml

http://tranxuanan-trangphu3.blogspot.com/2006/03/gp-vo-thi-cuc-i-iu.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai22

 

►8. Nghĩ về bi kịch nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Ngọc Lan

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b17.htm

http://www.giaodiem.us/us-2007/307/307-txa-nnlan.htm

http://tranxuanan-writer-2.blogspot.com/2007/03/ngh-v-bi-kch-nh-bt-ng-chnh-kin-nguyn.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai17

 

II. Ý kiến ngắn & trao đổi:

 

►1. Cảm ơn và xin được phép trả lời (về bài “Đa nguyên: Vấn đề thời sự nổi bật”)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b22-p.htm

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/03/060307_tranxuanan.shtml

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai22/bai-phu22

 

►2. Tự góp ý vào bài viết “Đa nguyên, vấn đề thời sự nổi bật” (kí tên Nguyễn – Sài Gòn)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b25.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/306_ykien-nguyen.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai25

 

►3. Về các phương án thực tiễn của nền dân chủ lưỡng đảng đối lập - thống nhất (kí tên Trần Nguyễn Dụng)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b23.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/306_ykien-2parties.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai23

 

►4. Ý kiến nhỏ về tinh thần đối thoại dân chủ & những người bất đồng chính kiến ở nước ta

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b24.htm

http://giaodiem.com/mluc/mluc_II06/406_ykien-txa.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai24

 

►5. Thư trao đổi về một thời kì lịch sử (1930-1975) (với nhà nghiên cứu Nguyễn Mạnh Quang) (trích lược)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b8.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_nmq-txa.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai8

 

►6. Wikipedia: Thái độ trung lập

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b28.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_II06/606_ykien-txa-2.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28

 

►7. Một ý nhỏ về Wikipedia

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b28-p1.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III06/706_txa-wikipedia.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28/bai-phu28

 

►8. Trả lời thành viên Wikipedia: M.B.

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b28-p2.htm

http://tranxuanan-wikipedia.blogspot.com/2006/06/wikipedia-kin-phc-bn-lu-b.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28/bai-phu2-28

 

►9. Thay lời kết thúc vấn đề: Góp bàn về tính khách quan - trung lập

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b28-p3.htm

http://tranxuanan-wikipedia.blogspot.com/2006/06/wikipedia-nguyn-vn-tng.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28/bai-phu3-28

 

►10. Vài ý kiến rời: Quyền bảo lưu ý kiến; Chưa có tự do báo chí...

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b31-cacykien.htm

http://giaodiem.com/mluc/mluc_II06/406_ykien-txa2.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai31

 

►11. Quyền biểu tình

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/bieu-tinh.htm 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai12

 

III. Một chút tự bạch:

 

► Giữa vòng tay Tam Kỳ & bè bạn (bút kí)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b11.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsXIIIa.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai11

 

IV. Tư liệu:

 

► Hiệp định Genève 20-7-1954 & Tuyên bố cuối của Hội nghị (bản tạm dịch của Trần Xuân An) – Ghi chú thêm về các cưỡng ước Nhâm tuất (1862), Giáp tuất (1874), Quý mùi (1883), Giáp thân (1884) và Hiệp định Paris 1973 ...

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/dich_hd-geneve-1954.htm

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/hoaky-qgiavietnam_geneve-1954.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai32/tu-lieu2-pluc

Toàn văn Định ước của Hội nghị Quốc tế về Việt Nam, 02-03-1973, tại Paris (15-8 HB7) (Tc. Đối Diện & WebTgTXA.):

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/dinh-uoc-quoc-te_hn-paris-1973.htm

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai32/tu-lieu3-pluc  

Xem lại toàn văn 4 cưỡng ước thời kì đầu thực dân Pháp xâm lược (1858-1885): 

Cưỡng ước 1862:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/phu_cdtnvtuong_tep2_II.htm

Cưỡng ước 1874:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/phu_cdtnvtuong_tep5_II.htm

Cưỡng ước 1883:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/phu_cdtnvtuong_tep8_III.htm

Cưỡng ước 1884:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/phu_cdtnvtuong_tep3_IV.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p2/tep-2  

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p2/tep-5  

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p3/tep-8  

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/pcdt-nguyen-van-tuong/p4/tep-3

 

 

29-11 HB9

 

 

____________________________ 
 
Trần Xuân An
 
Tập tiểu luận 1 & các bài khác
 
Links mới ở Google Sites
 
(chưa tổ chức lại thành sách)
 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai1

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai2

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai3

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai4

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai5

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai6

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai7

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai8

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai9

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai10

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai11

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai12

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai13

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai14

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai15

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai16

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai17

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai18

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai19

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai20

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai21

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai22

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai23

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai24

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai25

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai26

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai27

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai28

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai29

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai30

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai31

 
 

 

 

Tất cả các bài viết trong trang này đều đã được đăng tải trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử

và trên điểm mạng toàn cầu cá nhân của các nhà văn, nhà thơ quen biết khác.

Trong những trang mục lục của hơn 3 tập "Luận & các bài thuộc thể loại khác", tôi chỉ liệt kê một số links. 

Để biết đầy đủ các links, xin xem ở những trang bài mới - sách mới - tin mới liên quan, trên website này. 

 

_____________________________________________________
  
 
Nếu trở ngại ở các link trên, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây:
 
  
 
 ____________________________________
 
 
 
& 2 CUỐN KHÁC CÙNG DẠNG LOẠI (+ MỘT ÍT BÀI MỚI VIẾT)
 
 
 
>>>>>> 
 
Danh mục tác phẩm Trần Xuân An
 
 
>>>>>>
 
 

hidden hit counter

Google Sites /  host

GOOGLE PAGE CREATOR, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 
 
Ċ
Trần Xuân An,
19:45, 30 thg 11, 2009
Ċ
Trần Xuân An,
17:10, 13 thg 12, 2009
Ċ
Trần Xuân An,
00:17, 23 thg 12, 2009
Comments